fbpx

Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen, zijn al onze prestaties, leveringen en verkopen onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

Door het feit zelf van de bestelling, de koop of het ondertekenen van de overeenkomst wordt de klant verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.

Onze offertes gelden enkel voor de erop bepaalde duur; bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn onze offertes geldig voor een periode van vijftien dagen vanaf het opmaken van de offerte. Onze offertes kunnen steeds aangepast worden bij schommelingen van de kostprijsfactoren, zoals grondstoffen en materialen, lonen en sociale lasten, valuta, …

 1. Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden en prijzen, aangeboden door onze werknemers of vertegenwoordigers, te wijzigen, of hun orders gebeurlijk te weigeren.
 2. Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of de geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of de uitvoering, zelfs als ze gedeeltelijk gebeuren. Vertraging in de levering of in de uitvoering van de prestaties geeft de klant of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en geeft hen geen recht om de ontbinding van de bestelling en/of de overeenkomst te vorderen. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit, om het even in welke mate de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst erdoor wordt beïnvloed. Staking, lock-out of andere werkonderbrekingen worden als gevallen van overmacht beschouwd.
 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De facturen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een netto-intrest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling. Alleen door het feit van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, per factuur ook een schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 2500,00 euro.
 4. Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.
 5. 1/3 Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering of prestatie, behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, het saldo van de bestelling of de overeenkomst op te schorten tot de betaling, met inbegrip van intresten, schadevergoeding en kosten, geregeld is, of om het saldo van de bestelling of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken. Bij overlijden, faillissement of onbekwaamheid van de klant, bij ontbinding of vereffening van de vennootschap of ingeval de klant in het kader van de wetgeving betreffende de continuïteit van de onderneming gemachtigd wordt de overeenkomst niet langer uit te voeren, behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, de bestelling of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 6. Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen eisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge gemaakt zijn.
 7. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 8. Eventuele bezwaren of klachten moeten, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de drie dagen na het einde van de prestaties, of de ontvangst van de levering of de factuur, per aangetekend schrijven meegedeeld worden.
 9. Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele intresten, schadevergoeding en kosten niet is geschied.
 10. Annulering van de overeenkomst kan slechts voor zover en in de mate dat dit uitdrukkelijk, schriftelijk, voorafgaand en individueel werd overeengekomen en heeft in ieder geval niet voor gevolg dat het betaalde voorschot moet terugbetaald worden. Dit voorschot blijft verworven als schadevergoeding voor het geleden verlies. Indien u genoodzaakt bent uw webshopbestelling te annuleren, dan kan dit ten laatste 6 dagen voor de voorziene afhaaldatum.
 11. In geval van betwistingen of geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waarin Glaces Poland gelegen is bevoegd.
 12. Bovenstaande bepalingen blijven van kracht, zelfs indien wissels aanvaard of getrokken worden betreffende de facturen.
 13. Bescherming van persoonsgegevens: Glaces Poland behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt: om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, voor direct marketing. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. Het volstaat om uw wens te formuleren via mail naar dopa@telenet.be